Thanh đỡ, miếng ngăn, kẹp thang của hệ thống thang máng cáp sử dụng các vật liệu & bề mặt sau