Để dễ dàng đặt hàng, mỗi sản phẩm riêng lẻ được xác định bằng “Số danh mục”, bao gồm các chữ cái và số.